Nakupujte v našem e-shopu výhodněji.Zaregistrujte se a získejte 10% slevu.

Reklamace

Záruční doba je 24 měsíců od data prodeje. Není-li součástí zásilky záruční list, nahrazuje jej prodejní doklad, pokud je tomu tak, pro reklamaci je třeba pouze tento doklad. Prodejním dokladem se rozumí faktura přiložená k zásilce.

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na lince 840 166 166 nebo e-mailem na info@bobo.cz.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat BOBO BLOK, spol. s r.o., Voračice 4, 257 53 Vojkov, e-mail: info@bobo.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, platbu Vám vrátíme až po obdržení vráceného zboží, nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho co nastane dříve. Včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

2.2. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese BOBO BLOK, spol. s r.o., Voračice 4, 257 53 Vojkov. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: BOBO BLOK, spol. s r.o., Voračice 4, 257 53 Vojkov

- Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)

- Datum objednání(*)/datum obdržení(*):

- Číslo dokladu (objednávky/dodacího listu/ faktury(*)):

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů:

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

- Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Vaše objednávka byla odeslána.

Byli jste úspěšně přihlášeni k odberu našeho newsletteru.

Vaše zpráva byla odeslána, budeme Vás kontaktovat co nejdříve.